Hulp bij

burenruzie

Of het nu gaat om geluidsoverlast, overhangende takken, pesterijen; veel mensen hebben wel eens last van hun buren of buurtgenoten. Gelukkig komen de meeste buren daar samen wel uit, al kunnen kleine ergernissen soms jarenlang voortslepen. In het ergste geval ontstaat er een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict, waardoor een normale omgang niet meer mogelijk is.

Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. Vaak gaat het te ver om justitie of politie in te schakelen, en ook andere instanties zoals een gemeente of woningcorporatie kunnen meestal weinig voor de gedupeerde buurtbewoners doen.

Buurtbemiddeling door onafhankelijke bemiddelaars kan dan wellicht uitkomst bieden. Deze methodiek wordt in Nederland al 25 jaar met succes toegepast en in Breda dus ook al ruim 15 jaar. De methode is speciaal bedoeld voor een vroegtijdige aanpak van problemen. Samen met twee bemiddelaars leren buurtgenoten om weer in gesprek met elkaar te komen en afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Dit alles met als doel om allebei prettig en rustig te kunnen wonen. Want dat willen we toch allemaal?

Wanneer buurtbemiddeling?
Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in uw woonbuurt: u ergert zich aan harde geluiden van buren, pesterijen, hinder van kinderen of rondslingerend vuil.
Wanneer mensen dicht op elkaar wonen bestaat de kans dat er conflicten ontstaan.
Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen om er samen met uw buren uit te komen.

Wat is buurtbemiddeling?
Bij overlast of onenigheid in de buurt of tussen buren is er meestal geen partij die als bemiddelaar op kan treden. Omwonenden of partijen in een conflict ervaren dit als een probleem. Zij hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met de problemen die zich tussen buren, in de buurt of rond een bewoner afspelen. Buurtbemiddeling Breda biedt in dit soort situaties de helpende hand. Het doel dat wij nastreven is vermindering van (woon-) overlast en het voorkomen van escalaties tussen bewoners in een buurt. Wat ons daarin onderscheidt van instanties zoals politie of woningcorporatie, is dat wij er naar streven om ruziënde partijen weer bij elkaar te brengen. Dan kunnen partijen samen op zoek naar een acceptabele en leefbare oplossing voor het probleem. Door mensen weer met elkaar in gesprek te brengen en een gezamenlijke oplossing te laten bedenken, worden bewoners betrokken bij hun eigen leefomgeving. Het resultaat is een sterkere buurt met een grotere sociale samenhang.

Onze getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Zij stimuleren de bewoners om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het conflict en niet direct naar de politie of de rechter te stappen. Zij geven buren handvaten om over het betreffende conflict afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Voor wie is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling is er voor de inwoners van alle wijken van de gemeente Breda die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Bemiddeling is gratis. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een aanvaardbare oplossing voor iedere partij en hier ook aan meewerkt.

Hoe vraagt u buurtbemiddeling aan en wat gebeurt er dan?
U neemt contact op met de coördinator buurtbemiddeling en legt kort uit wat er aan de hand is.

 • Als het conflict bemiddelbaar is, vormt de coördinator een team van twee bemiddelaars voor uw situatie. Als het conflict niet geschikt is voor buurtbemiddeling, dan verwijst de coördinator u door naar een andere instantie.
 • De bemiddelaars nemen binnen een paar dagen contact met u op om een intakegesprek in te plannen. Daarna gaan zij naar de buren met wie u de overlast wilt bespreken om hun kant van het verhaal te horen.
 • Als beide partijen instemmen met een gezamenlijk gesprek, volgt een afspraak voor een bemiddelingsgesprek. Dit gebeurt op een neutrale plek dus niet bij een van de partijen thuis.
 • Een bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken.

Uitgangspunten buurtbemiddeling

 1. Conflicten worden uitgesproken: Wegstoppen, vermijden, in stille angst leven of geweld uitoefenen leidt niet tot vergroting van het woongenot.
 2. Vroegtijdig reageren op conflicten: dit voorkomt onnodige irritatie en voorkomt dat conflicten uit de hand lopen.
 3. Eigen verantwoordelijkheid van buren en/of buurtgenoten: De partijen die deelnemen aan de bemiddeling zijn zelf verantwoordelijk voor het conflict en de oplossing daarvan.
 4. Geen van de partijen heeft schuld: Eén partij is niet per definitie schuldig of heeft gelijk; buurtbemiddeling streeft er naar de communicatie tussen mensen op gang te brengen en gezamenlijke belangen te laten prevaleren.
 5. Onpartijdigheid van de bemiddelaars: De vrijwillige bemiddelaars zijn onpartijdig.
 6. Geen disciplinerende rol: Buurtbemiddeling legt geen waarden, normen of leefregels op aan ruziënde partijen.
 7. Vrijwillige aanmelding: Organisaties, politie of rechters kunnen nooit bemiddeling opleggen aan conflicterende partijen, beide partijen hebben altijd een keuze om al dan niet in te stemmen met bemiddeling.
 8. Vertrouwelijk: Hetgeen besproken wordt tijdens een bemiddeling wordt gezien als vertrouwelijke informatie. De buurtbemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht.
 9. Laagdrempelig karakter: Buurtbemiddeling heeft als belangrijk streven dat het inschakelen van buurtbemiddeling laagdrempeliger moet zijn ten aanzien van het benaderen van de politie.
 10. Gratis: De bemiddeling is gratis.

Voordelen buurtbemiddeling
De voordelen van buurtbemiddeling zijn dat u en uw buren:

 • conflicten zelf oplossen,
 • de communicatie herstellen,
 • de leefbaarheid van de buurt, wijk en gemeente verbeteren.

Wanneer kunt u buurtbemiddeling niet inschakelen?
Situaties waarvoor buurtbemiddeling niet geschikt is, zijn mishandeling, alcohol- of drugsverslaving, buitensporige agressie, crisissituaties, conflicten binnen één familie, onenigheid met instanties en burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd en er een rechtszaak loopt.

De coördinator van buurtbemiddeling zal u in bovenstaande voorbeelden wel doorverwijzen naar de juiste instantie.

 

WAT IS

BUURTBEMIDDELING