PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring
Vrijwillig&co verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken en/of om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe Vrijwillig&co privacy in acht neemt.

Privacy
Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik en veiligheid persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. Vrijwillig&co bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

Vrijwillig&co gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij Vrijwillig&co heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt Vrijwillig&co niet meer gegevens dan noodzakelijk. Vrijwillig&co neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Toestemming
Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag en/of aanmelding (eventueel van een bijeenkomst) te kunnen beantwoorden. Wij delen uw gegevens niet met andere partijen, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiƫle autoriteiten wordt verlangd of u ons hiervoor toestemming geeft. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

vrijwilligenco.nl
Vrijwillig&co is verantwoordelijk voor vrijwilligenco.nl. Deze website sluit aan bij de algemene privacyverklaring van Vrijwillig&co.

Privacyrechten

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht Vrijwillig&co te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien Vrijwillig&co geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot Vrijwillige&co (voorheen Stichting Social Work Breda) via info@Vrijwilligenco.nl. Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Vrijwillig&co behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen.
Breda, 25 november 2021

Contact

voel je vrij om contact op te nemen

E-Mail:
Info@vrijwilligenCo.nl

Telefoon:
(076) 737 00 47

Bezoekadres:
Lelystraat 4
4827 KG Breda